Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ontdekbed.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die artikelen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ontdekbed.nl;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ontdekbed.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Ontdekbed.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn (zichttermijn) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van artikelen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Ontdekbed.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van Ontdekbed.nl
Adres en contact gegevens:

Ontdekbed.nl
Kleine Vosstraat 17A
6971KK Brummen
Nederland

Telefoon: +31 (0)683225580
E-mail: info@ontdekbed.nl

BTW nummer: NL116944298B01
KvK nummer: 69417148

Bankgegevens:
ING
IBAN: NL39 INGB 0007 8666 97

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ontdekbed.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Ontdekbed.nl en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ontdekbed.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden via de website geraadpleegd worden en op verzoek langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke artikel- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

Het aanbod en de teksten op de website van Ontdekbed.nl zijn met zorg samengesteld, zodat de inhoud van de site actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Aan de inhoud van de teksten kunnen echter geen rechten worden ontleend. Ontdekbed.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van artikelen. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide artikelen. Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Ontdekbed.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ontdekbed.nl niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Artikel 5. De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ontdekbed.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ontdekbed.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ontdekbed.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ontdekbed.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door consument dit schriftelijk dan wel langs elektronische weg mee te delen en zulks zonder dat Weids Wonen & S Ontdekbed.nl enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen bedrijfs– en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van gereed artikel, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties enzovoorts.

Indien Ontdekbed.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan zijn zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend afzonderlijk te factureren en is de consument c.q. opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Ontdekbed.nl kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ontdekbed.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Ontdekbed.nl zal bij het artikel of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Indien Ontdekbed.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van artikelen of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een artikel gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ontdekbed.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel heeft ontvangen, of:

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Indien Ontdekbed.nl de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien Ontdekbed.nl de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke (offline) winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel die het gevolg is van een manier van omgaan met het artikel die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel als Ontdekbed.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitvoering van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier op de website van Ontdekbed.nl aan Ontdekbed.nl.

Artikel 8.1. De voorwaarden voor omruiling of retourzending zijn als volgt:

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de bovengenoemde melding, zendt de consument het artikel terug aan Ontdekbed.nl. Dit hoeft niet als Ontdekbed.nl heeft aangeboden het artikel zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het artikel terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten als ook het risico van het terugzenden van het artikel. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Na ontvangst van het retour gestuurde artikel(en) zal Ontdekbed.nl het artikel door een deskundige laten onderzoeken.

De staat van het te retourneren artikel kent 3 variaties:

  1. Het artikel is onbeschadigd en in de originele verpakking en voldoet aan de overige voorwaarden gesteld in artikel 8.1. Het artikel kan omgeruild worden of de consument ontvangt 100% van het aankoopbedrag van het artikel retour. 
  2. Het artikel is onbeschadigd, de originele verpakking is beschadigd maar het artikel voldoet aan de overige voorwaarden gesteld in artikel 8.1. Het artikel kan omgeruild worden of de consument ontvangt 90% van het aankoopbedrag van het artikel retour.
  3. Het artikel is onbeschadigd, de originele verpakking ontbreekt. Het artikel voldoet aan de overige voorwaarden gesteld in artikel 8.1. Het artikel kan omgeruild worden of de consument ontvangt 80% van het aankoopbedrag van het artikel retour.

De consument wordt na het onderzoek, zoals beschreven in voorgaande artikel, op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige. Indien de consument akkoord gaat met het oordeel kan het artikel omgeruild worden of zal Ontdekbed.nl het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken. Indien de consument niet akkoord gaat met het oordeel blijft het artikel eigendom van de consument en dient de consument, voor eigen rekening, binnen een termijn van 14 werkdagen het artikel op de locatie van aflevering (lees het retouradres van Ontdekbed.nl op te halen.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen heeft Ontdekbed.nl het bankrekeningnummer van de consument nodig. Let op: het rekeningnummer dat de consument opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de consument de betaling aan Ontdekbed.nl heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Reeds betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen aan de consument terug betaald.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Verplichtingen van Ontdekbed.nl bij herroeping

Als Ontdekbed.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Ontdekbed.nl vergoedt in beginsel alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Ontdekbed.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde artikel, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Ontdekbed.nl aanbiedt het artikel zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het artikel heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het artikel heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Ontdekbed.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ontdekbed.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht

Ontdekbed.nl kan de navolgende artikelen en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
artikelen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ontdekbed.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Artikel 11. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Ontdekbed.nl artikelen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ontdekbed.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ontdekbed.nl dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

De in het aanbod van artikelen of diensten genoemde prijzen zijn op de website van Ontdekbed.nl inclusief BTW.

Artikel 12. Conformiteit en Garantie

Ontdekbed.nl staat er voor in dat de artikelen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Ontdekbed.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Ontdekbed.nl jegens Ontdekbed.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13. Levering en uitvoering

Ontdekbed.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ontdekbed.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal Ontdekbed.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

De plaats van levering is het afleveradres dat de consument opgeeft aan Ontdekbed.nl of, indien de postbode / chauffeur niemand thuis aantreft, het adres van de nabije buren.

Indien de consument dit niet wenst kan deze dat bij de bestelling expliciet vermelden.

De consument garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

De pakketten van Ontdekbed.nl zijn voorzien van een “track en trace code” waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de consument. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door DHL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het adres, zoals vermeld staat op het bestelformulier of indien er niemand aanwezig is en de postbode/chauffeur het bij de nabije buren heeft afgeleverd, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.

Let op!! De consument dient het geleverde artikel(en) terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken van het geleverde dient de consument zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Ontdekbed.nl te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Ontdekbed.nl en de consument gesloten overeenkomst.

Bij levering via transporteur of koerier: De consument dient het geleverde artikel(en) terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken van het geleverde dient de consument direct aan de chauffeur/koerier kenbaar te maken. Klachten over ontbrekende en of beschadiging artikelen kunnen na ‘tekenen voor ontvangst’ niet meer door Ontdekbed.nl in behandeling worden genomen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij Ontdekbed.nl tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. Bij de verkoop van artikelen aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ontdekbed.nl te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft Ontdekbed.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15. Klachtenregeling

Ontdekbed.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ontdekbed.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Ontdekbed.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ontdekbed.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of met betrekking tot de website berusten bij Ontdekbed.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. De webwinkel is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website (webwinkel) mag zonder schriftelijke toestemming van Ontdekbed.nl worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

Alle afbeeldingen/foto’s, die worden/zijn getoond op Ontdekbed.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Er is een copyright van toepassing. Waar u de afbeelding ook bent tegengekomen, digitaal of analoog, op het internet of in de papieren reclame, afbeeldingen die door anderen zijn vervaardigd zijn, ten alle tijde, auteursrechtelijk beschermt en dienen niet gebruikt te worden (digitaal of analoog, en welke vorm dan ook) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontdekbed.nl. Indien u toch zonder schriftelijke toestemming gebruik maakt van de afbeeldingen/foto’s van deze webwinkel (site), dan wordt u gevraagd het tonen/gebruiken van de afbeeldingen/foto’s te staken en ontvangt u per direct een schadeclaim.

Artikel 17. Persoonsgegevens

Ontdekbed.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Ontdekbed.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van Ontdekbed.nl, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Ontdekbed.nl handelt conform de wet: ‘kopen op afstand’.

Geschillen voortvloeiende uit met de consument gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor een bevoegde rechter.

Artikel 19. Links

De website van Ontdekbed.nl zou advertenties van derden of koppelingen naar andere sites kunnen bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Ontdekbed.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 20. Uw rechten

U kunt altijd aan Ontdekbed.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Ontdekbed.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Ontdekbed.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Ontdekbed.nl hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.